OPROEP PROEFTUINEN BUURTGERICHTE NETWERKEN (VOORZIENINGEN MINDERJARIGEN)

Minister Vandeurzen lanceert een oproep om lokale besturen te stimuleren en ondersteunen aan de slag te gaan met het referentiekader buurtgerichte netwerken. Zes buurtgerichte netwerken zullen worden geselecteerd om als proeftuin met het kader aan de slag te gaan. Inschrijven kan tot eind januari 2019.

In 2016 werden op de conferentie ‘De toekomst is jong’ de buurtgerichte netwerken als één van de centrale aanbevelingen gelanceerd. Het doel was het uitbouwen van buurgerichte netwerken waarin verschillende actoren elk vanuit hun deskundigheid er samen voor zorgen dat alle belangrijke functies voor kinderen en gezinnen worden opgenomen. Het gaat om domeinen zoals (preventieve) gezondheidszorg, gezinsondersteuning, kinderopvang, kleuterschool, buurtwerk, cultuur, … . Deze netwerken zijn een basisvoorziening voor kinderen en gezinnen, die vertrekken vanuit een rechtenbenadering.

In 2017 werd samen met 10 pioniers bottom-up een ‘referentiekader buurgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen’ ontwikkeld. Hierin werden kernprincipes, bouwstenen en concrete praktijken opgenomen. Het referentiekader werd voorgesteld op de opvolgconferentie ‘Jong in de buurt’ in april 2018. Deze tool heeft als doel de netwerken te ondersteunen bij het vertalen van het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid naar het buurtniveau.

Met de oproep die minister Vandeurzen nu lanceert, wil men de lokale besturen stimuleren en ondersteunen aan de slag te gaan met dit nieuwe uitgewerkte referentiekader. Zes buurtgerichte netwerken zullen als proeftuin kunnen experimenteren met het aangereikte kader. Op deze manier wil men goede praktijken en expertise uitbouwen, die later kan worden meegenomen bij verdere beleidsmatige en regelgevende initiatieven.

Alle proeftuinen engageren zich om alle kernprincipes uit het referentiekader te onderschrijven en aan de slag te gaan met de bouwstenen om hierin een praktijk uit te bouwen.

Om te kunnen intekenen dient het buurtgericht netwerk gelegen te zijn in een deelgemeente of district (met uitzondering van Brussel) waar het gemiddelde geboortecijfer, berekend over 2015, 2016 en 2017 minstens 40 bedraagt én de kansarmoede-index voor 2017 20% of meer bedraagt. Een reeds bestaande nauwe samenwerking op buurniveau is vereist. Meer concrete voorwaarden om in aanmerking te komen en verwachtingen naar de proeftuinen zijn terug te vinden in de oproep.

Er wordt per project een subsidie van €25 000 op jaarbasis uitgetrokken. Deze subsidie kan besteed worden aan personeels- en/of werkingskosten. De afspraken rond uitbetalen van de subsidieschijven is opgenomen in de oproep. De projecthouders bezorgen jaarlijks schriftelijk een inhoudelijk en financieel verslag. Naast de subsidie, is ook voor elke geselecteerde proeftuin een verplicht begeleidingstraject voorzien, onder de vorm van een lerend netwerk.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 januari voor 8u30. Dit gebeurt elektronisch via buurgerichtenetwerken@kindengezin.be. De geselecteerde proeftuinen lopen een traject van 3 jaar, vermoedelijk in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022. De geselecteerde projecten worden ten laatste 30 april ingelicht over de beslissing.

Meer informatie is terug te vinden op volgende site:

https://www.kindengezin.be/detoekomstisjong/proeftuinen-buurtgerichte-netwerken/.

Koen Wynants