Leerexperimenten

Dankzij de Burgerbegroting van het district Antwerpen kunnen we in 2018 een aantal commonsgerichte leerexperimenten opzetten. Dankzij deze 'proeftuinen' hopen we nieuwe kennis en inzichten op te bouwen m.b.t. 'nieuwe' samenwerking in Antwerpen. 

Al deze initiatieven zullen verlopen in cocreatie met de stad, district, burgers, ondernemers, kennisinstellingen, ...

Iedereen die interesse heeft om mee te experimenteren kan ons contacteren via de contactformulieren. Ze zullen te volgen zijn via de blog.

 
logo burgerbegroting.jpg

Fietsstraat 2.0

In Antwerpen is er veel debat over de fietsstraten. Fietsers zijn in het algemeen teleurgesteld dat fietsstraten niet radicaler ten voordelen van de fiets ingericht worden.

fietsstraat 20.jpg

Het Fietsstraat-experiment is erop gericht bewoners, handelaren, fietsers, en beleidsmakers evaringsgericht te laten uitzoeken hoe een andere benadering van een fietsstraat, en in het verlengde daarvan de openbare, ruimte mogelijk is. Met de straat als canvas, schilderen ze de fietsstraat van hun toekomst. Ze zoeken in praktijk uit of - en hoe - een andere, groenere, fietsvriendelijkere, kindvriendelijkere straatinrichting, gekoppeld aan ander autogebruik, het fietsen in de fietsstraat een stuk aangenamer kan maken. De autoluwere inrichting van de straat en een andere plek voor geparkeerde auto’s (bvb. in een buurtparking) zorgt voor meer ruimte voor fietsers. Maar ook voor groen, ontmoeting en samenleven. Door antwoorden te zoeken op uitdagingen en problemen waar tijdens het traject wordt tegenaan gebotst, wordt kennis en ervaring opgedaan om de komende jaren belangrijke beslissingen te kunnen nemen om op grote schaal tot definitieve Fietsstraten te komen.

 

Commons Assembly 'Antwerpen Tuinstad'

In het district Antwerpen zijn er onder impuls van de burgerbegroting meer dan 20 nieuwe samentuinen gerealiseerd in verschillende buurten. We merken dat dit bijzonder positieve invloed heeft op het district. Het district wordt groener, duurzamer, mensen genieten van de rust, van het samen zijn.

Groepsgesprek tijdens Commons Assembly 'Antwerpen Tuinstad' (5 mei 2018, de Singel)

Groepsgesprek tijdens Commons Assembly 'Antwerpen Tuinstad' (5 mei 2018, de Singel)

Bewoners die een samentuin willen opstarten, vinden niet altijd meteen de snelste weg naar informatie. Bovendien zit de rijkdom aan informatie verspreid over verschillende mensen en diensten bv zoektocht naar een geschikte locatie, coaching bij opstart tuin, financiering en goedkeuringen, vorming rond tuinieren, aankoop materiaal enz. Hoog tijd om een strak samentuinmasterplan te gaan maken zodat we het district structureel kunnen gaan vertuinen.

We gaan met alle bewoners, partners en diensten die actief zijn op vlak van samentuinen, stadslandbouw en groen in de stad samen beleid ontwikkelen om samentuinen structureel te verankeren in het beleid van de stad en het district. Daartoe willen we een nieuw soort stadsgesprek organiseren waar we diverse deskundigen uit het district, -maar ook uit andere steden- samen brengen om na te denken over hoe we ons district structureel willen gaan vertuinen. We bundelen alle informatie en verwerken dat met z’n allen tot een meerjarenplan. In 2018 zijn er verkiezingen. We trachten dit plan samen met beleidsmakers te maken zodat het ook opgenomen wordt in de verkiezingsprogramma’s.

 

Groene ader Sint-Andries

In Sint-Andries zijn een aantal groenpolen (parkjes, samentuinen, woonerven,…). De tussenliggende straten zijn arm aan groen. Bovendien is het een druk bevolkt gebied.

Doe-dag Groene ader Sint-Andries (17 september 2017)

Doe-dag Groene ader Sint-Andries (17 september 2017)

 

Zowel voor de levenskwaliteit, de biodiversiteit als in het kader van klimaatadaptatie is het belangrijk dat ook in de tussenliggende straten hoogwaardig groen zijn plaats krijgt. De doelstelling van dit project is om verder te werken aan een ‘Groene ader’ doorheen de wijk Sint-Andries. Er komt een nieuwe 'doe-dag', boerenmarkten, een permanente Tuinstraat, ... We hopen ook een nieuw soort toekomstverbond te sluiten tussen de stad, district, bewoners en innovatieve ondernemers; om samen van de groene ader een soort permanente regel-luwe experimenteerzone te maken. 

 

Commons assembly 'Antwerpen Fietsstad'

Fietsers zijn niet meer weg te denken uit het Antwerpse straatbeeld. Zij zijn kritische weggebruikers die steeds meer hun plaats opeisen in de stad. Het Antwerpse stadsbestuur investeert volop in infrastructuur, maar lijkt de groei aan fietsers niet te kunnen bijhouden. Fietsers komen met elkaar in conflict op de ondertussen te smalle fietspaden. Nog even en er ontstaan fietsfiles. De fietser is ook een interessante consument. Hij of zij geven veel meer uit dan automobilisten. Steeds meer zaakvoerder spelen daar op in.

Commons Assembly 'Antwerpen Fietsstad (voorjaar 2018)

Commons Assembly 'Antwerpen Fietsstad (voorjaar 2018)

Initiatieven rond de fiets lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. Er is zelfs sprake van een fietscultuur in de stad. Van fietsateliers tot fietsscholen, van critical mass bike rides tot fietsfestivals, …

Iedereen voelt aan dat er een versnelling hoger moet worden geschakeld. Daarvoor is het nodig om enkele knappe koppen samen te brengen. Hoe krijgen we fiets(en) in het DNA van elke Antwerpenaar? Hoe kunnen we de kennis en ervaring van fietsers gebruiken om fietsroutes, standplaatsen, herstelplaatsen, … te verbeteren? Hoe kan de fiets de economie van de stad een boost geven?

Het is niet de bedoeling om adviezen de richting van het beleid te formuleren, maar wel om vanuit de fietsers het heft in eigen handen te nemen.

 

Haalbaarheidsstudie 'Fietsdukaten'

De 'kleinere' gemeente Bonheiden won eerder dit jaar de Agoria Smart City Award met zijn project 'fietsscanning voor duurzame mobiliteit'. 

2017-10-19 14.03.26.jpg

Via schoolkinderen wil de gemeente de kinderen zelf en hun ouders motiveren om met de fiets of te voet naar de school te komen. Elke procent extra fietsers zorgt ervoor dat mobiliteit mogelijk kan blijven in de toekomst. De doelstelling was van 12% fietsgebruik (voor de invoering van het systeem) naar 24% fietsgebruik te evolueren. Door de kinderen te motiveren met fietsdukaten die men kan sparen door veel te fietsen, wilden ze een mobiliteitsswitch teweegbrengen bij de jongeren. In eerste instantie kan men de fietsdukaten gebruiken als betaalmiddel op de 5 kermissen per jaar in Bonheide. Elk dukaat is 1 euro waard. 

We gaan onderzoeken of en hoe we dit project in Antwerpen kunnen invoeren. En hoe we 'smart' kunnen koppelen aan 'common'

Uw leerexperiment!

Ben je zelf ook aan het experimenteren met commons of zou je willen gaan experimenteren, laat het ons weten!