‘10 tips om van gemeenten opnieuw gemeengoed te maken’ (slides lezing 9/12/2018)
10 tips gemeenten gemeengoed.jpg

Translab staat voor Transitielaboratorium. Het is een plaats waar mensen die transitie belangrijk vinden inspiratie opdoen, elkaar ontmoeten en ervaringen delen over de transitieprojecten waarmee ze experimenteren. Zo wordt de transitiebeweging sterker. Op zondagvoormiddag 9 december 2018 was er een Translab in Sint-Niklaas. Commons Lab was te gast om een lezing te geven: 10 tips om van gemeenten opnieuw gemeengoed te maken.

De slides kan je via deze link downloaden: https://www.dropbox.com/s/nv5hgwkbuiyronm/10%20tips%20gemeenten%20gemeengoed9122018.pdf?dl=0. Het verhaal zelf kan voorlopig niet online gedeeld worden, dat moet offline verteld worden…

Koen Wynants
The political ambivalences of participatory planning initiatives
Tuinstraat referentiebeeld.jpg

This article explores the relevance of combining multiple understandings of democratic politics to analyse the ambivalent and contentious dynamics of citizen participation in spatial planning. Building forth on the ongoing efforts in critical planning theory to overcome the deadlock between collaborative and agonistic oriented planning approaches, we argue for the refraining from ‘over-ontologising’ the question of democratic politics in planning processes, and start from the assumption that participatory planning processes as an empirical reality can accommodate radically different, even incompatible views on democracy. In addition, it is argued that while current planning scholars predominantly focus on the applicability of the collaborative and (ant)agonistic approach to democratic politics, a third approach – based on Jacques Rancière’s notion of political subjectification grounded in equality – may be discerned. By mobilising an empirical study of a contentious participatory planning initiative in Ghent (Belgium), that is, the Living Street experiment, we illustrate that while different approaches to democratic politics do not necessarily align with each other, they are often simultaneously at work in concrete participatory planning processes and indeed explain their contentious nature.

Free download: https://journals.sagepub.com/eprint/zQCdBFJHuKusiXHqUDQG/full?fbclid=IwAR2PAkkG_31s6vqlhUZmmhZ4K26_2ue0q7pteki4UUXMuPqCHxHxAVO8Dmg&

Koen Wynants
Verslag COMMONS ASSEMBLY 'ANTWERPEN TUINSTAD' (5 MEI 2018, DE SINGEL)
20180505_121927.jpg

Het betonnen bos ‘Antwerpen’ is langzaam aan het ‘vergroenen’. Heel veel Antwerpenaren komen met heel uiteenlopende ondergrondse, kleinschalige, innovatieve, collectieve vergroeningsinitiatieven. Speelplaatsen van scholen worden opgebroken en vergroend. Overal in de stad zijn Antwerpenaren bezig met gemeenschapstuinen, geveltuinacties, groendaken, boerenmarkten, buurderijen, boomspiegels, gevelregentonnen, groenslingers,… Ons stadsleven wordt natuurlijker, avontuurlijker en gezonder. Antwerpen evolueert naar een Tuinstad en alle Antwerpenaren worden tuinmannen en tuinvrouwen.

Tijdens BOTANIK #3 City Wildlife (zaterdag 5 mei, de Singel) organiseerden we voor het eerst in Antwerpen een interactieve ‘Commons assembly’. Een soort Staten-generaal waar initiatiefrijke Antwerpenaren verzamelen. Burgers, ondernemers, ambtenaren, politici, activisten, studenten, … kwamen een ganse dag samen om elkaar te ontmoeten, te inspireren, te discussiëren, samen plannen te smeden om Antwerpen structureel te gaan vergroenen.

Het eindrapport kan u downloaden via https://www.dropbox.com/s/z1h9uf2pqnkiyls/Commons%20Assembly%20Antwerpen%20Tuinstad%20def.pdf?dl=0

 

ANALYSE EN PROBLEEMSTELLING: WAAROM ANTWERPEN NOG GEEN TUINSTAD IS…

•Er is heel veel onderbenut potentieel bij de Antwerpenaar. Heel veel Antwerpenaren zijn bereid om bij te dragen aan een groenere stad. Individueel (bvb. gevelgroen) en collectief (bvb. een 'Tuinstraat'). Maar nog heel weinig Antwerpenaren zijn vertrouwd met collectief groenbeheer. Ze beschikken nog over beperkte expertise, maar ook over beperkte tools en ruimte om te oefenen. 

•Er is de laatste jaren enorm veel groeninitiatief in Antwerpen. Maar het initiatief is versnipperd, komt vanuit heel diverse hoeken: burgers, middenveld, diverse overheden, ondernemers, kennisinstellingen, … Er is een beperkte cultuur in Antwerpen om kennis, ervaring, netwerken, (financiële middelen),… mbt vergroening te delen.

•Er is in Antwerpen geen gemeenschappelijke visie en actie mbt ‘Antwerpen Tuinstad’ . De dialoog tussen actoren en stakeholders, is beperkt, er is beperkte interactie tussen informele en formele beleidsprocessen.

•Vergroenen van Antwerpen als strategie voor inclusie, sociale innovatie, ontwikkeling lokale economie, duurzame stadslandbouw en tewerkstelling is nog onontgonnen.

•In de praktijk zien we dat de stedelijke diensten steeds minder capaciteit en/of middelen hebben om de stad verder te vergroenen.

 

‘ASSEMBLY OF THE COMMONS’- STATEN-GENERAAL VAN ANTWERPSE VERGROENERS

Diverse actieve vergroeners verzamelden, leerden elkaar beter kennen. Ze leerden van elkaar; ervaring, kennis, inzichten, instrumenten, contacten, … werden gedeeld

Samen ontwikkelden ze nieuwe commonsgerichte experimenten met als doel:

•Activeren nieuw groen gemeengoed

•Vergroenen als strategie om de stad te verbinden

•Nieuwe samenwerkingen: burgers-overheid-ondernemers

 

LEERLESSEN EN RESULTATEN:

Er zijn in Antwerpen bijzonder leerrijke en diverse commonsgerichte vergroeningsinitiatieven. Ze leren ons dat o.a. de schaal, de aard van de vergroening en de capaciteiten van de beheerders enorm belangrijk zijn mbt collectief beheer. We trachten fietslussen te organiseren en initiatieven te bloggen zodat kennis, ervaring, … laagdrempelig gedeeld kan worden.

Je hebt als commoner weinig hefbomen om mensen en organisaties te stimuleren om samen te werken. Je kan dit als commoner ook positief benaderen; het geeft ruimte om te claimen als commons (letterlijk en figuurlijk). Er is wel grote bereidheid bij Velt en Natuurpunt om groeninitiatieven te ondersteunen.

Er is in Antwerpen weinig verbinding/interactie tussen de informele en de representatieve/formele (ADOMA, Groenplan, s-RSA, klimaatplan, waterplan, politieke partijen, …). We adviseren commoners om zoveel mogelijk informeel contact te nemen met de administratie, om dialoog en samenwerking te bewerkstelligen.

Er zijn in Antwerpen nog maar weinig groene ondernemers (‘generatieve economie’), met een duurzaam verdienmodel. We adviseren aan jonge, groene ondernemers om zoveel mogelijk met elkaar in dialoog te gaan, samen te werken, middelen te delen.

Nieuwe commonsgerichte leerexperimenten werden na de Assembly uitgebroed en bij de Burgerbegroting ingediend:

•Gebruik van parklets als middel om straten te claimen/vergroenen

•Experimenten met CSA in de stad: samen paddenstoelen kweken in kelders van een kerk, bijenkasten houden op groendaken, …

•Het dak van een Hogeschool als een vitale common

•Een nieuwe Commons Assembly specifiek mbt Stadslandbouw

•Projecten om regenwater in straten te ‘commonificeren’

•Vorming, opleiding en coaching mbt het opstarten van burgercoöperaties

We ontwikkelden een nieuw soort buurtcontract mbt het collectief beheer van groen in de stad.

We ontwikkelden een nieuw soort groenstedelijk netwerk: burger(collectief)/middenveld-stad-ondernemers. We bekijken met o.a. het Ecohuis of en hoe we dat in Antwerpen verder gaan organiseren cf ‘Gent en garde’.

Dergelijke assemblies zijn ook interessant voor andere sectoren. We onderzoeken dit verder ikv het Antwerps Commons Transitie Plan Antwerpen

 

Een initiatief van Commons Lab Antwerpen met de steun van BOTANIK, Burgerbegroting district Antwerpen, de Singel, Ecohuis, Tuin in de stad, jeugddienst stad Antwerpen, Stadsmakers, Ecohuis, Velt vzw, Natuurpunt Antwerpen stad, Beweging.net, Posthof Berchem vzw, BIVAK, Stadslab 2050 en vele partners.

Koen Wynants
Shared Spaces: New Paper on Urban Commons (by Commons Network)
commons network.jpg

Commons Network released the latest publication called ‘Urban Commons Shared Spaces’. The paper is a research project and report, based on 2 years of research in the cities of Berlin and Amsterdam. The paper was co-created with our friends at raumlaborberlin.

‘Shared Spaces’ features many concrete policy ideas for municipal leaders and lawmakers, as well as strategies and tips for urban commons pioneers. It was written by Jens Kimmel, Sophie Bloemen and Till Gentsch and designed by raumlaborberlin. The authors state:

We believe we need to actively protect and strengthen commons initiatives in European cities and build and promote a commons sector by transforming cities’ institutional and policy frameworks. Commons in the city involve people managing urban resources – such as space – together through which economic and, more importantly, social value is created. It is crucial to protect that value as it sustains the very social fabric of our cities. Urban commons strengthen existing communities and bring people together into new ones, they herald the era of pro-active citizenship and encourage participatory and democratic governance.

This paper is meant as an inspiration and tool for those involved or interested in the commons movement, as an urgent reminder for policymakers, as an invitation for politicians to think more concretely about the commons sector in their cities, and as the starting point for a constructive discussion about improving our cities by protecting and strengthening the commons in the urban environment.

You can read it in full, embedded below, or download the pdf here.

Koen Wynants
Nieuwe trends in burgerparticipatie - Lezing Cultuurraad Kempen (24112018)
Dia9.JPG

Koen Wynants werd door de Cultuurraad van de Kempen gevraagd om zijn kennis en ervaring te komen delen mbt burgerparticipatie. Als vereniging hechten ze veel belang aan de nauwe samenwerkingsverbanden met hun eigen gemeentes. Nieuwe trends kunnen een ander beeld werpen over de manier hoe we actief kunnen bijdragen om noden en wensen van de gemeenschap weg te werken. 

Koen Wynants geeft in de presentatie een overzicht van 15 jaar burgerparticipatie. Hij, zelf afkomstig van de Kempen, begon eind 2003 in opdracht van de Vlaamse Overheid in de Kempen te werken (‘Lokaal Gezondheidsoverleg Kempen’) als een soort ‘boundary worker’. Onder andere rond de zware metalenproblematiek, een zeer complexe, historische/actuele, milieugezondheidsproblematiek. Hij heeft daar geleerd waarom dialoog en samenwerking tussen heel verschillende actoren een absolute noodzaak is, hoe iedereen kan bijdragen aan de oplossing van een probleem. Ondertussen verhuisd naar Antwerpen, begon hij zich daar ook als burger te engageren, vooral via Antwerpen aan’t woord. Hoe kunnen we dialoog, samenwerking overal cultiveren? Wat kunnen stad en platteland van elkaar leren? Er zijn veel verschillen, maar zo bleek in de discussie achteraf, ook veel ‘common ground’. Een verhaal waar we hopelijk samen verder aan blijven schrijven….

De volledige presentatie duurt ongeveer 1 uur. Slides kunnen gedownload worden via https://www.dropbox.com/s/l9x7g7m8vf8b87d/Nieuwe%20trends%20burgerparticipatie%20%2024112018.pdf?dl=0 Gebruiken en ons uitnodigen mag, maar wel onder onze voorwaarden, ‘als creative commons’.

Meer info: http://www.cultuurraadkempen.be/

Koen Wynants
Wanneer burgers samen het heft in handen nemen
Tuinstraat Pretstraat 2.jpg

Om antwoorden te zoeken op actuele maatschappelijke uitdagingen nemen burgers steeds vaker het heft in handen en dit onder meer in de vorm van burgercollectieven die zelf goederen of diensten produceren, meestal vanuit een streven naar een duurzamer alternatief. Met steun van de Koning Boudewijnstichting en in het kader van haar Observatorium van Verenigingen en Stichtingen verrichte Oikos denktank het eerste onderzoek naar deze collectieven in heel het land: wie trekt ze, hoe belangrijk zijn ze en hoe positioneren ze zich tussen andere maatschappelijke spelers zoals klassieke middenveldactoren, overheden en bedrijven? Met een deskstudie, een enquête en diepte-interviews bracht Oikos burgercollectieven opgericht in 2015 en 2016 in kaart.

Download het volledige rapport via deze link

Stijgend aantal oprichtingen

In 2015 en 2016 zagen in België 249 burgercollectieven het licht, gespreid over heel het land (kaart beschikbaar). 127 onder hen beantwoordden de enquête en 106 (48 uit Vlaanderen, 36 uit Wallonië en 22 uit Brussel) ingevulde vragenlijsten werden opgenomen in de analyse (21 respondenten bleken niet te voldoen aan de definitie of werden niet in de bestudeerde periode opgericht). Van die 106 zijn de meeste actief in domeinen zoals voeding, landbouw, energie, sociale inclusie en deeleconomie; ruim de helft oordeelt dat zijn activiteit het label ‘milieu en duurzaamheid’ kan dragen (grafiek beschikbaar).

Voor de Franstalige burgercollectieven is dit het eerste omvattende onderzoek. Langs Nederlandstalige kant beschikt Oikos daarentegen over historische cijfers vanaf 2004 (grafiek beschikbaar), die aangeven dat 2009 een kantelpunt was en dat het aantal oprichtingen sindsdien sterk groeit. Het verloop suggereert dat de groei nog niet stagneert. 

 

Wat is een burgercollectief?

Niet alle activiteiten die burgers gezamenlijk organiseren, zijn burgercollectieven. Een buurtbarbecue of een tijdelijke actiegroep tegen bomenkap bijvoorbeeld is dat niet. Wat dan wel? Enkele elementen zijn noodzakelijk om van een burgercollectief te kunnen spreken:

 • lokale behoefte invullen, met doel van structureel resultaat op de lange termijn;

 • de leden nemen de productie/uitvoering van de goederen of diensten zelf in handen (al kan soms een beroep worden gedaan op betaalde (diensten-leveranciers);
  burgers zijn de initiatiefnemers en bepalen wie tot de groep behoort, en wie de goederen of diensten mag gebruiken of beheren;

 • de leden hebben inspraak in de vorm, de organisatie en de lijnen voor de toekomst;

Enkele voorbeelden: energie- of huisvestingscoöperaties, voedselteams, transitiegroepen met sociale kruidenier, coöperatieve spullenbib, of community supported agriculture waarbij consumenten zich nauw verbinden met een boer en zich engageren tot afname van de productie, of zelfs deelname aan de oogst. 

 

Trekkers: hoogopgeleide werkende dertigers en veertigers

Burgercollectieven zijn in grote mate het werk van 25- tot 45-jarigen, en de echte trekkers zijn veelal 36 tot 45 jaar (grafiek beschikbaar).Jongeren en senioren zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Evenwicht is er wel in de deelname van vrouwen en mannen, en alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden komen in vrij gelijke mate voor (grafiek beschikbaar).

Bij de trekkers in burgercollectieven zijn hooggeschoolden sterk oververtegenwoordigd: 86,3% heeft minstens een bachelordiploma (grafiek beschikbaar - tegenover 45,6% van de bevolking tussen 30 en 34 jaar volgens de cijfers van Statbel). De meeste trekkers (84,8%) combineren hun engagement met een baan (van wie vier op de tien halftijds). 

53,7% van de respondenten is politiek geëngageerd. De helft van de respondenten (48,6%) schat in dat de politieke voorkeur van de trekkers van hun burgercollectief zich links op het politieke spectrum bevindt (grafiek beschikbaar).

 

Relatie met overheid en bedrijfsleven: een gezonde afstand

De meeste burgercollectieven (58%) zijn zelfvoorzienend. 78% kwam tot stand zonder inspraak van de overheid. Maar een goede relatie met de overheid vinden ze wel belangrijk (80%). Ongeveer 1 op 3 overlegt met het gemeentebestuur over de activiteiten en diensten die ze aanbieden. De relatie met de (lokale) overheid loopt niet altijd van een leien dakje: sommigen zijn tevreden (“de stad maakte onze werking mee mogelijk”), andere minder (“wij kregen vooral tegenwind”).

Volgens een minderheid (16,8%) van de burgercollectieven zien bedrijven hen als concurrenten. Zelf vinden ze hun eigen rol ten opzichte van het bedrijfsleven aanvullend (in Wallonië), meewerkend (in Brussel), of vernieuwend (in de drie gewesten). (grafiek beschikbaar).

 

Weinig inclusief

De sectoren waarin ze actief zijn, tonen dat burgercollectieven vaak streven naar een meer duurzame samenleving. Ze inspireren daarmee andere actoren uit bedrijfsleven, overheid en middenveld. Mede door hun drang naar nabijheid en kleinschaligheid in hun aanpak, nemen ze als alternatief voor productie en/of consumptie vooralsnog echter een bescheiden rol op naast die dominante(re) actoren.

Willen burgercollectieven echt streven naar een duurzame en inclusieve samenleving, dan moet er nagedacht worden over manieren om ook minder kansrijke burgers te betrekken bij deze burgerbeweging.

Bron: https://www.oikos.be/denktank/artikels/332-wanneer-burgers-samen-het-heft-in-handen-nemen-burgercollectieven-opgericht-in-2015-en-2016-van-naderbij-bekeken

Koen Wynants
Op grond van samenwerking
op grond van samenwerking.jpg

Grond wordt al eeuwen geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. Commons bieden een alternatief: burgers halen grond uit de logica van de markt en brengen hem in gemeenschappelijk beheer. Op die basis organiseren ze dan bijvoorbeeld betaalbaar wonen, voedselproductie of  trage wegen. 

Het boek "Op grond van samenwerking" (A. Kuhk, D. Holemans en P. Van den Broeck, red., EPO 2018) is het resultaat van het INDIGO- onderzoeksproject naar grondgebonden commons in Vlaanderen. Het reikt daarvoor een theoretisch kader aan en presenteert ook enkele concrete voorbeelden.

Ontdek nieuwe praktijkvoorbeelden van wonen, voeding & trage wegen en kom meer te weten over juridische instrumenten en uitdagingen. Bestel hier de nieuwe publicatie. 

Denktank Oikos organiseert overal in Vlaanderen boekvoorstellingen, check https://www.oikos.be/denktank/evenementen-denktank

Koen Wynants
The city of Antwerp (Belgium) as a commons – PDF presentation (World Commons Week)

A half day workshop including a bike tour through the city of Antwerp with Koen Wynants, commoner, founder of Commons Lab Antwerp, Stijn Wens (Antwerpenize), Sarah Goossens (Fundament). and Bram Stessel (PAKT). Koen explained the ‘City as commons’ paradigm and provide an overview of local Commons initiatives currently transforming the social, economic, political and technological urban landscape.

This event was organised by Emagine Life, ULab Hub Antwerpen and Commons Lab Antwerp,
and supported by The International Association for the Study of the Commons' (World Commons Week - October 4-12, 2018)

Download: https://www.dropbox.com/s/vt4yuur70dovg4l/Antwerp%20as%20a%20commons%20ism%20U%20lab%2006102018.pdf?dl=0

Koen Wynants
Commons: Governance of Shared Assets (Freebook)
commons governance of shared assets.jpg

The idea for this book came slowly following a gradual collection of blog posts on the CCRI website in recent years. The posts centred around the general theme of how we manage shared assets and what alternative approaches there might be, informed by research and practice in the governance of commons resources. The whole area of commons and management of common pool resources has become more topical over the last 6 years following the award of the Nobel Prize for Economics to Elinor Ostrom, for her work on commons. Commons has long been an element of research within CCRI, particularly in relation to Common Land and Town and village Greens in England and Wales. Chris Short organised annual conferences on common land management from 1999-2010 which attracted over 1,500 delegates and sponsorship from the Countryside Agency, Defra, Natural England and the Countryside Council for Wales. This book is no more than a set of ‘musings’ or collected thoughts about a range of issues which we have addressed in our professional activities. It does not claim to address all aspects of an issue, or to present a balanced view of research findings. The aim is simply to present some of our ideas about management and governance of a range of resources that can be perceived in some way as ‘shared assets’. The resources addressed range from the local to the global, and encompass what have been termed traditional commons (such as fisheries, pasture, water) and ‘new’ commons such as the internet and urban areas. Our purpose in producing this book is to raise awareness of the principles of commons governance. Our aim is to encourage thinking about the ways in which application of these principles might open up alternative solutions to achieving long-term and sustainable management of the many assets that we share in common.  

Download: http://eprints.glos.ac.uk/3134/1/Commons-Governance-of-Shared-Assets_FINAL_PDF.pdf

Koen Wynants
FreeBook about the IASC international conferences
companion IASC commons.jpg

This publication presents a set of very personal views on the IASC global conferences some IASC members have attended, often written while they were there. Everyone’s perceptions and experiences of these events is slightly different so these are intended only to provide an indication of the ambience and character of each conference. The book is not intended to be read from cover-to-cover, it is more a document for perusing, for dipping into now and again to get an idea of what it is like to be involved in one of these events as a participant, or as an organiser. The authors have tried to capture and convey the spirit of the events they have attended, which are usually a mix of hard work, the enjoyment from meeting new people, and the excitement in gaining a little insight into how commons are managed in different parts of the world.

Download: http://eprints.glos.ac.uk/4647/7/A_Companion_to_IASC_Commons_Conferences_LowRes.pdf

Koen Wynants
Podcast interview Commons Lab Antwerpen en Waterzaak ikv meer groen en blauw in't stad (Grote Omarming)
plan A banner zoveel.jpg

Ach, een mooie boom, een bloeiende bloem of een reine vijver. Water en groen lijken in de Stad Antwerpen vooral zaken te zijn waar je eens naar kan kijken, maar heeft dat wel een functie? Jazeker, zegt Freddy Opsomer. Samen met het wijkcomite van de buurt rond het Stadspark trekken zij aan de alarmbel over de vijver van het stadspark en starten zij de Waterzaak. De rol die ze vervult in de leefbaarheid van de stad is van onschatbare waarde, en dat is overal zo! Dat merkt ook Koen Wynants. Hij werkt al jaren aan participatietrajecten waarbij stad en burgers samen worden gebracht en merkte dat initiatieven rond samentuinen en een geveltuintje niet alleen bevorderlijk zijn voor de sociale cohesie, maar ook voor, alweer, de leefbaarheid van een wijk. Betrek ons als burgers bij het water- en groenbeleid is dan ook hun boodschap. Een gesprek. P.S. De geveltuin voor Radio Centraal is er nog niet. Nog niet.

Podcast te beluisteren via https://redactie.radiocentraal.be/Home/2018/09/22/de-grote-omarming-punt-2-meer-water-en-groen/

Koen Wynants
White Paper "Collaboration in Cities: From Sharing to ‘Sharing Economy’"
WEF.jpg

The World Economic Forum’s Future of Urban Development and Services Initiative has released its new whitepaper on «Collaboration in Cities: From Sharing to ‘Sharing Economy’».

The whitepaper, thanks to many contributors (among which also Sheila Foster), aims to improve understanding of the sharing economy’s potential by clarifying terminology; exploring examples of what kinds of goods and services can be shared, who participates in sharing platforms and why; and discussing the challenges created by the sharing economy and how authorities can respond.  It takes stocks on the role of cities in integrating/implementing solutions for sharing of (or collaborating on) public assets and services and/or collaborating with other cities, enterprises (for-profit or not-for-profit) and other stakeholders to make the most of a city’s assets.

It can be considered a first important step in systematizing all the experiences arising in the world about sharing economy and city government, from which go even further.

Koen Wynants
Tien tips om van gemeenten opnieuw ‘gemeengoed’ te maken
Pretstraat tuinstraat 2018.jpg

Hoewel we de laatste jaren een lichte opmars zien van inspraak en participatie in steden en gemeenten, blijft die in veel gevallen echter wel nog beperkt of oppervlakkig. Nochtans zijn er tal van redenen om de burgers een prominentere rol toe te kennen in het bestuur van hun gemeente. Koen Wynants geeft in De Wakkere Burger/TerZake Magazine de toekomstige lokale besturen tien tips om hun gemeente veerkrachtig, inclusief, duurzaam en democratischer te maken. 

Het artikel kan via deze link gedownload worden: https://www.dropbox.com/s/04nuanm1uusy4o8/Artikel%20Koen%20Wynants.pdf?dl=0

Koen Wynants
ADDERTJES ONDER HET (KUNST)GRAS
leefwijk.jpg

In een gezelschap van enthousiaste Gentse burgers zien in 2013 de eerste ‘leefstraten’ het levenslicht. Dit experiment, dat in straten ruimte schept voor groen en ontmoeting, stuurt aan op een radicale omwenteling. Een technische en rationele bestuurscultuur met betrekking tot straatinrichting kan plaats maken voor een systeem van co-creatie tussen stad, burgers en experts. Tegelijk wordt de dominante aanwezigheid van de auto bedwongen en de transitie naar een ecologisch duurzame toekomst gefaciliteerd. Kunnen leefstraten dit potentieel waarmaken en waar liggen de addertjes onder het (kunst)gras?


(PDF) Addertjes onder het (kunst)gras. Available from: https://www.researchgate.net/publication/327071273_Addertjes_onder_het_kunstgras [accessed Aug 17 2018].

Koen Wynants
A 'Commons Transition Plan' for Ghent (source: Stad Gent)
 Bron: stad Gent

Bron: stad Gent

The Commons Transition Plan describes the role and possibilities for the City of Ghent in reinforcing citizen initiatives.

From March to June 2017 peer-to-peer expert Michel Bauwens conducted a three-month research and participation project in Ghent on the ‘commons city of the future’. The result of that research is this Commons Transition Plan, describing the possibilities and role of the City of Ghent (as a local authority) in reinforcing citizen initiatives. With this, the City wishes to give further shape to a sustainable and ethical economy in Ghent.

Michel Bauwens (58) has already been working for over ten years on the theme of the commons-based economy and society. He is solicited all over the world as a speaker or to give workshops, and is the author of the bestseller ‘Saving the world: With P2P towards a postcapitalist society'. Bauwens led a similar research and transition project in Ecuador. The major French newspaper, Libération, referred to him as the leading theorist on the theme of the economy of cooperation, following the French edition of the book.

The commons is a way to describe shared, material or immaterial property that is stewarded, protected or produced by a community – in an urban context often by citizens’ collectives – and managed according to the rules and standards of that community. It is fundamentally distinct from state bodies – government, city, state – but also from market actors. The commons is independent of, but of course still holds relationships to, the government and the market. Commons as a new form of organisation is exemplified by a variety of initiatives based around production and consumption with the idea of achieving a more sustainable society. This can for example be the set-up of energy cooperatives or shared work spaces for co-working. Examples in Ghent are EnerGent, LikeBirds, Voedselteams, Wijdelen, etc.

All of these initiatives show that ‘urban commons’ is alive and kicking today in the city.

Aim of the research

For the City of Ghent, the central question of this research and participation project was: how can a city respond to this and what are the implications of this for city policy? The goal was to come up with a synthesised Commons Transition Plan that describes the possibilities for optimal public interventions while also offering answers to the question of what Ghent’s many commoners and commons projects expect from the city.

The intention of this assignment is therefore to investigate the possibility of a potentially new political, facilitative and regulatory relationship between the local government of Ghent and its citizens so as to facilitate the further development of the commons.

With this work the researchers have tried to find out what kinds of institutionalisation is fitting to handle the commons well. This means essentially a shift from a top-down approach and old organisational principles such as ‘command and control’, towards a new way of thinking and an approach as a ‘partner city’, in which the city facilitates and supports projects. Of course, sometimes the city must also regulate projects, in the role of a more facilitative government.

Structure of the Commons Transition Plan

In the first part, the report gives a general introduction to the commons which serves to explain why the commons are important in the context of urban development.

In a second part, the researchers look at the global context in which the revival of the commons is taking place, but most of all at the reality of the urban commons in a number of other European cities, which may possibly serve as a benchmark for the city of Ghent.

Part 3 presents the findings in Ghent itself.

Finally, in Part 4, the researchers give their recommendations to the city council.

At the end of this study there are a series of appendices, including an English-language overview of the commons in European cities, written by the Greek urbanist Vasilis Niaros, who was a Timelab resident during the period of our research. The authors of the report, Michel Bauwens and Yurek Onzia, are responsible for parts 1 and 4. Vasilis Niaros wrote the comparative study.

Download: https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Commons%20Transition%20Plan%20-%20under%20revision.pdf

Koen Wynants
COMMONS TRANSITION: POLICY PROPOSALS FOR AN OPEN KNOWLEDGE SOCIETY
commons transition book.jpg

 

Commons Transition: Policy Proposals for an Open Knowledge Society is the free downloadable e-book from the P2P-foundation. Featuring the three newly updated Commons Transition plans by Michel Bauwens, John Restakis and George Dafermos in an easy to read format, the book is also complemented with special introductory material by Michel Bauwens and John Restakis
and an exclusive interview with Commons Transition researcher Janice Figueiredo.

Please follow this link to download the free e-book in PDF, mobi or e–pub format; http://commonstransition.org/commons-transition-the-book/

Koen Wynants
Funding the Cooperative City
funding cooperative city.png

Funding the Cooperative City onderzocht hoe burgerinitiatieven, coöperaties, non-profitbedrijven, community land trusts, crowdfundingplatforms, ethische banken en anti-speculatie-stichtingen afstappen van de reguliere dynamiek van vastgoedontwikkeling en nieuwe mechanismen regelen voor toegang, aankoop, renovatie of gebouwen bouwen voor gemeenschappen. Door middel van interviews en analyses beschrijft dit boek tendensen en contexten, en presenteert het verhalen en modellen van gemeenschapsfinanciën en burger economie. Het biedt nuttige hulpmiddelen, niet alleen voor maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers van maatschappelijke ruimtes, maar ook voor privéontwikkelaars, gemeenten en EU-instellingen die deze willen ondersteunen, faciliteren of met hen samenwerken om meer veerkrachtige en inclusieve lokale gemeenschappen te creëren, faciliteiten en diensten.

Website: https://cooperativecity.org/product/funding-the-cooperative-city/

Koen Wynants
Gratis werkboek 'Businessmodellen voor de Circulaire Economie'
circ 978-90-827024-7-7_WhitePaper-Stedelijke-Businessmodellen_VK.png

De circulaire economie staat volop in de belangstelling en is actueler dan ooit. Bedrijven staan voor de grote uitdaging de omslag te maken naar een circulair businessmodel. Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is dit unieke werkboek geschreven.

Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van onderzoek heeft hij een model ontwikkeld dat de basis vormt voor businessmodellen in de circulaire economie.

Het model bestaat uit zeven bouwstenen. De bouwstenen en een concreet stappenplan staan uitgebreid beschreven in het werkboek. Infographics van bedrijven die al een circulair businessmodel hebben ontwikkeld bieden lezers kennis en inspiratie.

Het Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel is gratis beschikbaar. Prof. Jan Jonker zegt hierover: ‘Het werkboek is uniek in zijn soort, er is nog niet eerder zo’n concreet stappenplan gepubliceerd om een circulair businessmodel te ontwerpen. We willen hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Dankzij de steun van onze sponsoren kunnen we het werkboek gratis beschikbaar stellen.’

Link: https://www.circulairebusinessmodellen.nl/publicaties/

Koen Wynants
The City as Commons: a Policy Reader
cityascommons.jpg

The City as Commons: a Policy Reader, brings together 34 contributions and 31 authors which explore policy options and strategies for creating cities as commons for urban development and transformation. Each contribution explores a different aspect of city commoning and proposes strategies and policy recommendations based on existing projects from around the world. Contributions include:

 1. Design and the City Commons, Marco Bevolo
 2. Active Transit & City Commons: Putting People Back into the City & the City Back into Place, Anthony James
 3. Repurposing Public Spaces in a City as a Commons: the Library, Sandrina Burkhardt
 4. Heritage and City Commons, Marta Botta
 5. Sharing Cities: An Asset-based Approach to the Urban Commons, Darren Sharp
 6. Community Currencies and City Commons, Michael Linton
 7. Time Banks and City Commoning, Teppo Eskelinen
 8. Construction Waste Transformation and City Commons, Scott Boylston
 9. Platform Cooperatives for Democratic Cities, Nathan Schneider
 10. Coworking: Challenges and Opportunities for a Prosperous and Fair New Economy, Julian Waters-Lynch
 11. Orchards and the City as a Commons, Timothy Dolan
 12. Cosmo-localism and Urban Commoning, José Ramos
 13. City Commons and Energy Demand, Josh Floyd
 14. It’s Time to Create Chambers of Commons, David Ronfeldt
 15. Sharing Cities: Governing the City as Commons, Duncan McLaren and Julian Agyeman
 16. Devolved Commons Governance for Cities, David Week
 17. Anticipatory Governance and the City as a Commons, José Ramos
 18. A Civic Union, David Week
 19. Tax Reform for a Commons-based City, Karl Fitzgerald
 20. Tax Delinquent Private Property and City Commons, Paula Z. Segal
 21. Community Land Trusts, Karl Fitzgerald
 22. The City as a Regional Commons, Colin Russo
 23. Open Data and City Commons, Paula Z. Segal
 24. Human Service Directory Data as a Commons, Greg Bloom
 25. The Unseen City: Commons Oriented Cities and the Commons Beyond, Sharon Ede
 26. Culture as Commons, Arlene Goldbard
 27. Ubuntu as a Primer for City Commons, Charles Ikem
 28. Cultural Intelligence (CQ) and the City as Commons, Cherie Minniecon
 29. Bologna Celebrates One Year of a Bold Experiment in Urban Commoning, Neal Gorenflo
 30. Milano, New Practices to Booster Social Innovation, Monica Bernardi
 31. The Emergence of Assemblies of the Commons, Maïa Dereva
 32. History and Evolution of the Chamber of Commons Idea, David Ronfeldt with Michel Bauwens
 33. Big Blue Sky: Re-igniting the Art of Citizenship, Christine McDougall
 34. Zaragoza Activa, an Ecosystem of Entrepreneurship, Social Innovation and Creativity, in an Old Sugar Factory, Raúl Oliván

Website: https://blog.p2pfoundation.net/city-commons-policy-reader/2016/07/22

Koen Wynants